شماره حساب ها

شماره حساب های مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان در بانک کشاورزی

  1. شماره حساب 710497254 (جاری)

  2. شماره حساب 710497107 (کوتاه مدت)

  3. شماره کارت مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان نزد  بانک کشاورزی   6037707000012801  

 

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745