حرکت جهادی کمپرسی داران شهرستان سرایان

کمپرسی داران خیر اندیش شهرستان سرایان در یک حرکت جهادی  در مدتحرکت جهادی کمپرسی داران شهرستان سرایان کمتر از دو روز حدود 240 راه مصالح ساختمانی را بصورت رایگان جهت بارریزی فونداسیون پروژه کلینیک متخصصین بیمارستان حمل نمودند  مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت محترم شن شویی ساحل جناب آقای حاج حسین مسعودی  و پسرانشان بخاطر همکاری در تهیه و تحویل مصالح (قلوه سنگ) از همه مالکین و راننده گان کمپرسی دار شهرستان تقدیر و تشکر می نماید.

شماره حساب های مجمع 

شماره حساب های مجمع

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745